Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Seminerin amacı; küresel krizlerin etkisi ve  muhtemel risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilerek etkileşim durumunun azaltılması veya giderilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Risk yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm katılımcılar, işletme sahipleri, yönetim temsilcileri, yöneticiler, idareciler, proje koordinatörleri bu seminere katılabilir.

Ne zaman gereklidir?

Organizasyonların krizleri önleme veya etkisini azaltma veya  zaman içinde sönümlemek amacı ile zaman ve imkanlarını en etkin ve verimli olarak tahsis etmesi ve  kullanmasını sağlama, krizleri belirleme, analiz etme, değerlendirme ve yönetmeyi öğretme katkısı sağlayacaktır.

Risk yönetim sisteminin hedeflerinin ve çerçevesinin ortaya konulması. Bu adımda katılımcılar örnek işletmeleri için ortaya koyacakları risk yönetim sisteminin ulaşmasını istedikleri hedeflerini ortaya koyacaklardır. Bir taraftan işletme stratejisi ile uyumlu hedefler ortaya konulurken diğer taraftanda işletmenin faaliyet gösterdiği iç ve dış çevre tanımlanacak, ilgili taraflar ve bu tarafların beklentileri anlaşılmaya çalışılacaktır.

Risklerin Tanımlanması: İşletme sahip olduğu iç ve dış riskler tüm unsurları ile detaylı bir şekilde tanımlanacaktır. Bu amaçla katılımcılar tanımlama yöntemlerinden bir veya bir kaçını seçip benimseyerek detaylı bir risk tanımlama çalışması gerçekleştireceklerdir.

Risklerin Analiz Edilmesi: Bu adımda örnek işletmemizin tanımlanmış bulunan riskleri etki ve olasılıkları yönünden ele alınacak ve derecelendirilecektirler. Derecelendirme faaliyetleri kantitaif veya kalitatif yöntemlerle gerçekleştirilecek ve sonuçlar bir risk kütüğünde kayıt altına alınacaktır.

Risklerin Değerlendirilmesi: Derecelendirdğimiz riskler, örnek işletmemizin risk çevresi içinde kendine özgü rsik kriterleri ile objektif ölçüler çerçevesinde mukayese edilecek ve bu değerlendirme sonucunda acil olarak bertaraf edilmesi gereken riskler ortaya koyulacaktır.

Risklerin Bertaraf Edilmesi: Risklerin yok edilmesi mevcut standardımızın öngördüğü son adımdır. Bu adım da değerlendirilen riskler için işletme çalışanları fayda ve maliyet analizleri gerçekleştirmek suretiyle, bertaraf edilmesi gereken riskler için bertaraf modeli önereceklerdir. Artık riskler ise devamlı izleme ve iletişime tabii olacaktır

Kurs  İçeriği
Risk Tanımları, Prensipler
Risk Metodolojisi
Risk Yönetiminin Geçmişi
Riskin Belirlenmesi
Riskin Analiz Edilmesi ve Yasal Şartlar
Riskin Değerlendirilmesi
Riskin Giderilmesi,  Azaltılması
Riskin İzlenmesi
Süreçlerde Risk Değerlendirme Yaklaşımı
ISO 31000 Standardı
Risk Unsurlarına Uygulanması
AZ 4360 Avustralya Risk Yönetim Standardı
Sonuç ve Öneriler
Vaka Analizleri