İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Ne zaman gereklidir?

İşletmelerde başlangıçta Personel Yönetimi ile aynı kapsamda değerlendirilen ancak yönetim açısından değerlendirildiğinde işlevsel ve sistem olarak farklılıklara sahip olduğunu anladığımız İnsan Kaynakları günümüzün Kalite Yönetimi Anlayışı içerisinde çok önemli bir konuma sahiptir. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren personel bölüm ve yönetiminin yerini almaya başlamıştır. Organizasyon için en etkin iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliğini sağlamak amacı ile ortaya konan faaliyetler bütünü olarak tanımlanan İNSAN KAYNAKLARI anlayışı üç alanda odaklanmaktadır.

    * Fonksiyonel Departmanlardaki yöneticiler aynı zamanda birer insan kaynağı yöneticileridir.
    * İş görenler artık örgütsel değerlerdir.
    * İnsan kaynaklarının uyumlaştırma süreci olduğu yönündedir.

İnsan Kaynaklarının dayandığı iki temel ayak vardır;

    * İşletmenin hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması,
    * İş görenlerin gelişim ve gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

İşletmelerin en önemli kaynağı olan insan faktörünün değeri insanın tatmini ile verimliliği anlaşılınca daha iyi anlaşılmıştır.

İnsan Kaynakları 

İnsanı önemli bir girdi olarak görür. Stratejik planlamalar yaparak işi yönlendirenin insan olduğunu kabul eder, İnsan Kaynakları modeli verimli kullanmayı öngörür. Astların yeteneklerini geliştirir. İnsan daha aktif olarak yönetime katılır. İnsan Kaynakları; süreçleri açısından toplam kalite yaklaşımında iletişim yukarıdan aşağıya, yatay, yanal ve çok yönlüdür, ifade etme ve katılım süreç gereğidir. İş dizaynı yenilikler içerir. Müşteri isteği ön plandadır. Geniş kontrol alanı ve yetkilendirme vardır. Eğitim geniş alanları kapsar. Verimlilik ve kalite ön plandadır. Performans ölçme ve değerlendirmede kalite ve hizmet ön plana çıkar. Finansal ve finansal olmayan ödüller ekip bazındadır. Sağlık ve güvenlik hizmetleri koruyucu amaçlara yöneliktir. Yatay kariyer basamağının kullanılması önemlidir.

İnsan Kaynakları yönetimi oldukça geniş bir alandaki yönetsel faaliyetleri içerir. İşletmelerin en önemli kaynağı olan insanı yönetmek gerçekten zordur. Birçok teorik pratik ve yasal prosedürler insan kaynakları yönetimini etkiler. Elemanın işe alınmasından, iş süresinde geçirdiği süreçlerden ve işten ayrılmasından sorumlu en etkili bölüm İnsan Kaynaklarıdır. Gelişen teknoloji ve bilgi yoğunluğu zamanla artan insancıl değerlerin farklı anlamlar kazanması doğrudan ve öncelikle bu bölümü etkiler. Bunların yanında ülkelerin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumlarda öncelikle İnsan Kaynakları bölümü etkilenmektedir. Bu noktadan hareketle insan kaynakları bölümünün belli başlı ilgi alanlarını bilmekte her düzey yöneticiler için sonsuz fayda olduğunu değerlendirmekteyiz.

Bu açıklamalarla önemini vurgulamaya çalıştığımız İnsan Kaynakları yönetiminin bir sertifika programı olarak hazırlanma amacı; ortaya çıkan ihtiyacı Karşılamak için İnsan Kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitim İçeriği
İnsan Kaynakları yönetimine giriş
İş analizi teknikleri ve uygulaması
Eleman seçme ve işe alma yöntemleri
Gelişim ve kariyer planlaması yönetimi
Performans değerlendirme / Hedeflerle yönetim eğitimi
İş hukuku ve SGK mevzuatı
Çalışan memnuniyet analizi / Takdir ve Ödül yönetimi
Ücret yönetimi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği
Sosyal sorumluluk ve İş ahlakı
Sınav